Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I Postanowienia ogólne, Definicje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: sklepbambino.pl
 2. Sklep internetowy działający pod w/w adresem prowadzony jest przez Sklep Bambino Paweł Stobiecki wpisanym do CEIDG, NIP 9541183005, REGON 272275424 z siedzibą ul.Gen.Jankego 156, 40-617, Katowice
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto(uwzględniające podatek vat) i podane są w polskich złotych.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
 5. Obowiązkiem każdego Klienta jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji, dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 7. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena Produktu oraz koszty dostawy określone przez Sklep.
 8. Klient jako potwierdzenie sprzedaży otrzymuje paragon fiskalny ewentualnie na życzenie fakturę vat.
 9. Staramy się jako Sklep, aby zdjęcia Produktów jak najlepiej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego

Użyte pojęcia w regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  sklepbambino.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Bambino Paweł Stobiecki NIP9541183005 Katowice ul.Jankego 156

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklepbambino.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


II Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Zamówienie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),paczkomat lub kurier,
  • jeżeli Klient chce otrzymać fakturę vat należy podać wszystkie niezbędne dane,
  • potwierdzić zamówienie
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).
 5. Czas realizacji zamówień zależy od formy wybranej zapłaty za towar. W przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym towar gotowy jest do odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. W przypadku wyboru przelewu na konto/przedpłaty, towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany w niniejszym Regulaminie. Brak wpłaty (lub odbioru – w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”) w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenie przyjęcia zamówienia powoduje jego anulację.
 6. SKLEP zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku jeżeli zamówiony towar zostanie sprzedany w tym samym momencie w sklepie stacjonarnym, a system nie zdąży go anulować z oferty internetowej.
 7. SKLEP internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.

III Metody płatności i dostawy

 1. Płatność:
  • na konto bankowe PKO BP
  • Płatność za pośrednictwem Przelewy24
  • Gotówka/karta w sklepie stacjonarnym
 2. Dostawy:
  • Paczkomat InPost – 14zł
  • Kurier InPost – 16zł
  • osobiście w sklepie stacjonarnym

IV Zwrot lub wymiana

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. W takim przypadku należy dołączyć do przesyłki ze zwróconym towarem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i wysłać na adres Sklepu (Sklep Bambino ul.Gen Jankego 156, 40-617, Katowice) lub wysłać je na adres e-mail Sklepu. Formularz oświadczenia znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku wymiany towaru koszty ponownej wysyłki ponosi Klient. Wysyłka towaru nastąpi po uiszczeniu wpłaty na konto Sklepu.
 5. Odesłany przez Klienta towar do zwrotu lub wymiany nie może zawierać śladów użytkowania, zniszczenia i uszkodzenia. Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
 6. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

V Reklamacja

 1. Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta.  Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VI Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.